Domy z Hliny

Všetko o stavbe domov z hliny a recyklovaných materiálov.

Dom zo slamy – čo hovorí zákon?

Ako pri každej stavbe, aj stavba domu zo slamy vyžaduje isté zákonné opatreniapovolenia. Čo priamo hovorí zákon vtedy, keď je vašim vysneným bývaním dom zo slamy?

Podľa § 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku musia byť všetky stavby navrhnuté a vybudované tak, aby spĺňali základné požiadavky na stavbu podľa osobitného predpisu. Na to, aby bol váš objekt stavbou, musí spĺňať podmienky v § 43 stavebného zákona – v základe musí mať tento objekt strechu, ak ide iba o samotné steny, takýto objekt sa za stavbu nepovažuje. Kto by však chcel bývať v dome bez strechy?

Dôležité bude aj posúdenie stavebných a technických vlastností použitého materiálu – či už je to slama, hlina alebo adobe či cob. Keďže sú tieto materiály nevšednými stavebninami, je potrebné ich dôkladné vyhodnotenie. Atribúty, na ktoré sa bude prihliadať sú napríklad mechanická odolnosť, stabilita či tepelnápožiarna odolnosť.

Stavebný zákon ďalej ukladá povinnosť stavbe vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Splnenie týchto podmienok ma na starosti projektant (podľa § 46 stavebného zákona) a ten je zodpovedný za správne a úplne vypracovanie dokumentácie, za dozor počas samotného uskutočňovania stavby, sledovanie spôsobov a postupov a tak isto zodpovedá za dokončovanie stavby. Je zodpovedný aj za bezpečnosť, ochranu zdravia, riadnu inštaláciu a prevádzku technického zariadenia na stavbe, uskladnenie materiálov a ostatné organizačné činnosti.

Ak ste už na stavbe začali pracovať, úrad vám môže vydať povolenie aj dodatočne podľa § 88a stavebného zákona. V tomto prípade stavebný úrad zisťuje aj to, či toto povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom. Všetky požiadavky stavebník preukáže predložením projektovej dokumentácie, za správnosť ktorej zodpovedá projektant a predložením kladných stanovísk a vyjadrení orgánov.

Reklamy
%d bloggers like this: